Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MAGENTA SHOP, sro

E-shop: www.kiddyinthecity.com

Székhely: Hlavná 11/23, 917 01 Trnava, Szlovák Köztársaság

IČO: 50 311 450, ÁFA-szám: 2120272957, ÁFA-azonosító SK2120272957

A Nagyszombati Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába bejegyzett társaság, Szakosztály: Sro, Beillesztési szám: 37706/T

Telefonszám: +421 911 367 656

E-mail: info@kiddyinthecity.com

Bankkapcsolat: UniCredit Bank Csehország és Szlovákia, as

SWIFT BIC: UNCRSKBX

Számlaszám készpénz nélküli fizetéshez (IBAN): SK3511110000001287997008

Az általános szerződési feltételek 2024. március 16-tól érvényesek és hatályosak

I. PREAMBULUM

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek irányadóak a Szerződő Felek azon jogaira és kötelezettségeire, amelyek az Eladó, mint az Áru eladója és a Vevő, mint az Áru vásárlója között a „www.magentashop” címen elérhető webportálon keresztül létrejött Szerződésből erednek. .sk " . és egyben meghatározza a Vevő és az Eladó közötti jogviszony alapelveit, aki egyben a kérdéses webportál tulajdonosa és üzemeltetője is.

 2. Jelen Általános Szerződési Feltételek minden, a Webportálon keresztül kötött Szerződésre vonatkoznak, kivéve, ha az Eladó és a Vevő külön szerződést kötnek, amelyben kifejezetten a jelen Általános Szerződési Feltételektől eltérő feltételekben állapodnak meg, ez esetben a 2. a külön szerződés elsőbbséget élvez jelen Általános Szerződési Feltételekkel szemben.

 3. Az Eladó és a Vevő-Fogyasztó közötti, jelen ÁSZF által kifejezetten nem szabályozott jogviszonyokra a Szlovák Köztársaság általánosan kötelező érvényű jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv, a Fogyasztóvédelmi törvény, a Távértékesítő Fogyasztó vonatkozó rendelkezései az irányadók. védelmi törvény és a Szlovák Köztársaság egyéb vonatkozó törvényei. Az Eladó és a Vevő - Vállalkozó közötti, a jelen Általános Szerződési Feltételekben kifejezetten nem szabályozott jogviszonyokra a Szlovák Köztársaság általánosan kötelező érvényű jogszabályai, különös tekintettel a Kereskedelmi Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseire és egyéb hatályos jogi szabályozásokra az irányadóak. Szlovák Köztársaság. A Vevő-Vállalkozó egyúttal tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a Reklamációs Eljárás szabályai megfelelően irányadóak az Eladó és az Eladó közötti szerződéses jogviszonyra, ideértve a Vevők-Vállalkozókra vonatkozó vonatkozó rendelkezésekre való hivatkozást is.

 4. Jelen ÁSZF, beleértve a Reklamációs Eljárást is, elérhető az Eladó internetes portálján. Minden Vevő kötelessége, hogy az Eladóval kötött szerződés megkötése előtt részletesen megismerje jelen Általános Szerződési Feltételeket és a reklamációs eljárást, valamint a Web Portálon keresztül a Vevő rendelkezésére álló egyéb dokumentumokat.

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS ÉRTELMEZÉS

 1. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Általános Szerződési Feltételek jelen pontjában foglaltaknak a definíciós jellegen és célon túlmenően a, ill. normatív célú, azaz a Szerződő Felek jogainak és/vagy kötelezettségeinek megállapítása, ezért jelen cikk rendelkezései ugyanúgy kötelezőek a Szerződő Felekre nézve, mint a jelen Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezései.

 2. Az egyes cikkek címsorai csak a könnyebb tájékozódás érdekében vannak mellékelve, és nincs befolyásuk a jelen ÁSZF értelmezésére.

 3. Ha a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, a jelen ÁSZF-ben egyes számban használt szavak a többes számra és fordítva is vonatkoznak. A férfi nemben használt szavak a nőnemű és a semleges nemet is magukban foglalják.

 4. A jelen ÁSZF-ben meghatározott és használt fogalmak és kifejezések egybeesnek a Szerződő Felek között fennálló minden kötelező érvényű jogviszonyban szereplő fogalmak és kifejezések jelentésével, kivéve, ha általánosan kötelező jogszabályok másként rendelkeznek, vagy a Szerződő Felek kifejezetten írásban nem állapodnak meg. A jelen ÁSZF-ben szereplő nagybetűs kifejezések jelentése a következő:

 1. Polgári peres eljárás  törvényt jelenti. 160/2015. Polgári peres eljárás módosítása;

 2. Az ár  azt a vételárat jelenti, amelyet a Vevő az Árukért és azok kiszállításáért az Eladónak megfizetni; A félreértések elkerülése végett a jelen ÁSZF alkalmazásában Ár alatt a teljes árat értjük, amely többek között az Eladónak az Áru kiszállításának költségeiből, vagy a Megrendeléssel kapcsolatos egyéb indokolt költségekből áll;

 3. Ajándék utalvány az Eladó által kibocsátott és az Eladó által a webportálon eladásra kínált, meghatározott összegű (összegű) írásos utalvány, amely feljogosítja tulajdonosát (azaz a vevőt vagy harmadik személyt) az Áru árának megfizetésére;

 4. Nap  naptári napot jelent;

 5. Vevő  azt az entitást jelenti, amely a Megrendelésen keresztül szerződéses kapcsolatba lépett az Eladóval az Eladó által az Eladó webportálján kínált Áruk megvásárlása érdekében. Vevővé csak jogi cselekvőképes természetes személy válhat - Fogyasztó, további jogi személyek és szervezetek - Vállalkozók ;

 6. GDPR szabályozás  az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, amely hatályon kívül helyezi a 95/46//EK irányelvet. EK (Általános Adatvédelmi Rendelet) módosított rendeletei;

 7. Polgári törvénykönyv  törvényt jelenti. 40/1964 Coll. módosított Ptk.;

 8. Kereskedelmi törvénykönyv  törvényt jelenti. 513/1991 Coll. módosított kereskedelmi törvénykönyv;

 9. Megrendelés  a Vevőnek az Eladónak címzett egyedi írásbeli árurendelését jelenti, amely a kitöltésből és elküldésből áll. a webportálon található megrendelőlapot, és amely információkat tartalmaz a Vevőről, a megrendelt Árukról és az Áruk áráról, valamint az Áruk szállításának módjáról és az Áru fizetésének módjáról;

 10. Üzletember  eszközök az a személy, aki (i) a vonatkozó cégjegyzékbe bejegyzett, (ii) kereskedelmi engedély alapján folytat tevékenységet, (iii) aki külön előírások szerint nem kereskedelmi engedély alapján folytat tevékenységet, (iv) az a személy, aki üzleti tevékenysége keretében vagy azzal összefüggésben Megbízást ad, vagy aki a Megrendelésben megadja azonosító számát;

 11. Felhasználó  minden olyan személyt jelent, aki a webportált böngészi és onnan információkat szerez;

 12. Munkanap  eszközök  egy nap hétfőtől péntekig, ha az nem munkaszüneti nap vagy munkaszüneti nap a Szlovák Köztársaság területén;

 13. Eladó  kereskedelmi társaságot jelent MAGENTA SHOP, s.r.o., székhelye: Hlavná 11/23, 917 01 Trnava, Szlovák Köztársaság, azonosító: 50 311 450 , amely a jelen Általános Szerződési Feltételek és a Megállapodás értelmében áruk eladójaként jár el a webportálon keresztül ;

 14. Operátor  eszközök a személyes adatok kezelője, amely az Eladó ;

 15. Bejegyzés  a Vevő állandó felhasználói fiókjának létrehozását jelenti a Web Portálon;

 16. Visszaküldési politika  az Eladó által kiállított dokumentum, amely biztosítja a panaszok, panaszok és javaslatok gyors és korrekt kezelését, valamint a Vevők megfelelő tájékoztatását az Áruigénylés feltételeiről és módjáról, panaszok és javaslatok ;

 17. Panasz  eszközök a Vevő írásbeli beadványa, amely tartalmazza a Vevő minőség-ellenőrzési kérelmét, rámutatva az Áruval kapcsolatos hibákra vagy egyéb hiányosságokra a reklamációs eljárás és a vonatkozó jogszabályok szerint;

 18. Fogyasztó  az a természetes személy, aki a Szerződés megkötése és teljesítése során nem üzleti tevékenysége, munkavégzése vagy foglalkozása körében jár el;

 19. Áruk  több márka termékeit jelenti a KIDDY IN THE CITY üzletből, ill minden olyan termék és termék, amelyet az Eladó jelenleg a Web Portálon kínál, és amelyet a Web Portálon keresztül a Vevőnek történő értékesítés céljából bemutatnak.

 20. A harmadik személy  minden olyan természetes vagy jogi személyt, egyesületet, alapítványt, testületet, más szervezetet vagy bármely joghatóság joga szerint cselekvőképes személyt jelent, amely teljes egészében vagy korlátozottan cselekvőképes, kivéve az Eladót és/vagy a Vevőt;

 21. ÁSZF  a jelen módosított általános szerződési feltételeket jelenti;

 22. Weboldal  az Eladó Weboldalon üzemeltetett internetes portálja jelenti  www.kiddyinthecity.com ;

 23. Alternatív vitarendezési törvény  törvényt jelenti. 391/2015. a fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról, valamint egyes törvények módosításáról, kiegészítéséről a módosításokkal;

 24. A személyes adatok védelméről szóló törvény  eszközök számú törvény 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről, a módosításokkal;

 25. Fogyasztóvédelmi törvény  törvényt jelenti. 250/2007 Coll. törvény módosításáról, valamint a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács 2. sz. 372/1990 Coll. a módosított szabálysértésekről;

 26. törvény a fogyasztóvédelemről a távértékesítésben  törvényt jelenti. 102/2014. a fogyasztóvédelemről a távollevők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján áru értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás során, valamint egyes törvények módosításáról a módosításokkal;

 27. Szerződés  az Eladó és a Vevő között távolról kötött adásvételi szerződés, amely kizárólag egy vagy több távoli kommunikációs eszközzel, az Eladó és a Vevő egyidejű fizikai jelenléte nélkül, az Eladó telephelyén kívül jön létre, és amelynek tárgya az értékesítés, ill. Áruk vásárlása a Web Portálon keresztül, a jelen ÁSZF-ben és/vagy a Szerződésben meghatározott feltételekkel;

 28. A felek  eszközök a kötelező jogviszony szerződő felei, nevezetesen az Eladó és a Vásárló, akik a Szerződést kötötték.

III. A SZERZŐDÉS MEGRENDELÉSE ÉS MEGKÖTÉSE

 1. Az Eladó webportálján keresztül történő értékesítés tárgya az Áruk. Az Áruk részletesebb leírása és az Áru főbb jellemzőinek leírása a megnyitást követően elérhető az Eladó webportálján, ill. kattintson az egyes termékekre. Az Eladó folyamatosan és folyamatosan frissíti a Web Portálon elérhető Árukat.

 2. Az áruk vásárlása a webportálon keresztül történhet Regisztrációval vagy Vevői regisztráció nélkül.

 3. Az áruk Vásárlói regisztráció nélküli vásárlása a Vevő, mint nem regisztrált vásárló egyszeri Megrendelésével történik.

 4. A Vásárló áruinak a Web Portálon regisztrált vásárlása a Vevő létrehozott felhasználói fiókján keresztül történik. A Vásárló a regisztráció során köteles minden adatát helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókjában lévő adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A Vásárló a Regisztráció során kiválasztja saját felhasználónevét (e-mail címét) és jelszavát, amelyen keresztül bejelentkezik a Web Portálon található felhasználói fiókjába. A vásárló köteles a jelszavát titokban tartani, és azt harmadik fél számára nem hozzáférhetővé tenni. Abban az esetben, ha a Vevő jelszavával esetleges visszaélést gyanít, ill Felhasználói fiókjába bejelentkezési adatait, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, és erről az Eladót tájékoztatni.

 5. A Vevő webportálon történő regisztrációja és a Vevő felhasználói fiókján keresztül történő Áruk vásárlása esetén a Vevőnek lehetősége van az ilyen Regisztrációból adódó, az Eladó aktuális ajánlatából eredő előnyök igénybevételére és további szolgáltatások igénybevételére (pl. korábbi rendelések megtekintése). , ellenőrizze a Megrendelés állapotát, a jelen ÁSZF VII. pontja szerinti Hűségkedvezmény rendszer igénybevételi jogát.

 6. Az Áru vásárlása Megrendelés útján történik, a szükséges adatok megadásával a rendelési folyamat részeként a Web Portál „Kosár” részében. Egyedi termékek (Áruk) esetén a Vevő jogosult a kívánt darabszámot a „Kosárba teszem” gomb segítségével kiválasztani. A Vevő jogosult a „Kosárban” kiválasztott termékek (Áruk) kívánt számának megváltoztatására vagy eltávolítására. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Áruk elérhetősége minden esetben az Eladó aktuális készletéhez kötött.

 7. A Vevő köteles a Megrendelésen belül megválasztani az Áru szállítási módját és az Áru fizetési (fizetési) módját, valamint az elektronikus megrendelőlapon - Megrendelés - a szükséges szállítási és számlázási adatokat a valóságnak megfelelően és hiánytalanul kitölteni. A megrendelés csak az összes kötelező mező - szállítási cím, vagy számlázási adatok, fizetési mód kiválasztása és az Áru szállítási módja - kitöltése után küldhető el.

 8. A Megrendelés elküldésének feltétele, hogy a Vevő visszaigazolja az Általános Szerződési Feltételek megismerését és a Vevő személyes adatainak Eladó általi feldolgozását.

 9. A Megrendelés visszaigazolásával és elküldésével (kitöltött és elküldött megrendelőlap formájában), azaz a „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gomb megnyomásával a webportálon a Vevő kötelező érvényű ajánlatot tesz az Eladónak a Szerződés megkötésére, a tárgyat. ebből a Megrendelésben meghatározott és a Vevő által a Web Portálon felsorolt ​​termékek ( Áruk) közül kiválasztott Áruk vásárlása. A Megrendelés elküldésével az Áru megrendelésének folyamata lezárul.

 10. A Megrendelés elküldésével a Vevő kifejezetten megerősíti, hogy tudomásul veszi az Áru Ár fizetési kötelezettségét a Megrendelés, az Áru szállítása és egyéb, az Eladó felé előre meghatározott költségek tekintetében.

 11. A Megrendelés megfelelő és hiánytalan feladása után a Vevő automatikus e-mailt kap a Megrendelés Eladó elektronikus rendszerében történő rögzítéséről és a Megrendelés visszaigazolásáról a Megrendelés (vagy Regisztráció) során megadott e-mail címére. folyamat.

 12. A Megrendelés akkor válik kötelező érvényűvé és a Szerződés jön létre, amikor az Eladó a Megrendelés visszaigazolását a Vevőnek kézbesíti. A Megrendelésben a Szerződés megkötését követő bármilyen változtatás a Szerződés módosítására irányuló javaslat, és csak az Eladó és a Vevő közös megegyezésével lehetséges.

 13. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a Vevővel vagy Harmadik személyekkel szemben azon károkért, amelyek abból erednek, hogy a Vevő a Megrendelés kitöltésekor téves, hiányos és félrevezető adatokat, információkat adott meg, ideértve a hibás, hibás vagy nem megfelelő adatok megadását. -dátum e-mail cím és/vagy a Vevő telefonszáma.

 14. A szerződés határozott időre jön létre, és az Eladó és a Vevő kötelezettségeinek teljesítésével jár le.

IV. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁTVÉTELE

 1. A Szerződés alapján az Eladó vállalja, hogy a megvásárolt Árut a Vevőnek leszállítja és átadja, és lehetővé teszi számára az Áru tulajdonjogának megszerzését, a Vevő pedig vállalja, hogy átveszi az Árut és megfizeti az Eladónak a megállapodás szerinti árat. Az Eladó köteles az Árut a Megrendelésnek megfelelő mennyiségben, típusban, minőségben, a Szerződésben és jelen ÁSZF-ben meghatározott mennyiségben, típusban, minőségben a Vevő részére leszállítani.

 2. Az Eladó az Áru Vevő részére történő átadási kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy az Eladó lehetővé tegye a Vevő számára az Áru feletti megrendelésnek megfelelő rendelkezését.

 3. Az áru szállítási módját az Eladó ajánlja fel, és a Vevő választja ki a Szerződés megkötése előtt. A Vevőnek a Megrendelésben meg kell jelölnie az Áru kívánt szállítási (kiszállítási) módját. A vevő az Áru átvételének módját, ill az Áruk szállításának módja, az alábbiak szerint:

 1. személyes gyűjtés;

 2. az Áruk szabványos kiszállítása szállítócégen/futáron keresztül.

 1. Az áruk kiszállítása a Vevő által a Megrendelésben meghatározott módon történik, főszabály szerint a Vevő által a Megrendelésben megadott szállítási címen. Ebből a célból a Vevő köteles a Megrendelésben valós kapcsolattartási (szállítási) adatokat megadni, beleértve az e-mail címet és telefonszámot.

 2. Az Eladó raktárában lévő Áruk esetében a szállítási határidő általában a Szerződés megkötésétől számított 3 (három) munkanap; személyes átvétel esetén az Áruk általában a Szerződés megkötésének napján készen állnak az átvételre. Kivételes esetekben, amikor bizonyos típusú Áruk nincs raktáron, a szállítási idő hosszabb lehet. Az Áruk szállításának pontos idejéről a Vevőt az Eladó általában a Megrendelés visszaigazolásában tájékoztatja. Az Áru személyes átvétele esetén az Eladó vállalja, hogy a Vevőt minden esetben tájékoztatja az Áru átvételének lehetőségéről; ebben az esetben a Vevő jogosult az árut (ruházatot) az átvételi ponton felpróbálni - ha a Vevő már nem érdeklődik az Áru vásárlása iránt, jogosult elállni a Szerződéstől a jelen IX. Általános Szerződési Feltételek. Amennyiben a körülmények megkívánják, az Eladó és a Vevő megegyezhet a szállítási határidő meghosszabbításában, vagy azonos minőségű és árú helyettesítő teljesítésben.

 3. Az Eladó nem vállal felelősséget az Áru kézbesítésének késedelméért, valamint a Vevőnek vagy Harmadik személynek okozott károkért. (i) a Vevő a Megrendelés leadásakor nem ellenőrizte megfelelően a Megrendelését, (ii) nem adott meg minden szükséges adatot és/vagy (iii) hibásan töltötte ki a megrendelőlapot, (iv) vagy a megrendelő igazolt lehetetlensége miatt a fuvarozó cég/futár az Árut kiszállítására, különösen abban az esetben, ha a Megrendelésben megadott szállítási cím javítatlan útburkolatú helyen található, vagy az Áru átvételének ismételt (legalább 2 alkalommal történő) elmulasztása esetén a Vevő részéről, vagy ismétlődő (legalább 2 alkalommal) elmulasztása esetén a Vevő a szállítási címen .

 4. Az eladott Áruk sérülésének, véletlen megsemmisülésének, véletlenszerű minőségromlásának kockázata az Áru átvételével a Vevőre száll át, függetlenül attól, hogy a Vevő személyesen vagy az általa meghatalmazott/meghatalmazott személy útján veszi át az Árut. Ha a Vevő az Árut a fuvarozótól venné át, a vásárolt Áru véletlen megsemmisülésének és minőségi minőségének véletlen megromlásának kockázata a Vevőre száll át az Áru általa megjelölt szállítási helyen történő átvételével.

V. ÁR

 1. Az Áruk aktuális árait az Eladó határozza meg minden egyes, a webportálon kínált Áru esetében. A Web Portálon feltüntetett Áruk egyedi árai nem tartalmazzák a szállítási, szállítási, postai és egyéb költségeket vagy díjakat, amelyek az Árufuvarozó feltételeitől, valamint az ár fizetési módjától függően változnak. az áruk és egyéb költségek. A Vevő a választott szállítási módtól és az Áru megrendelésével összefüggésben választott fizetési módtól függően az Áru árához többletdíjat fizet az Eladó aktuális fizetési módok és szállítási módok kínálatából.

 2. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Eladónak az Árukért és azok szállításáért a megállapodás szerinti árat megfizeti. Az Áruk áráról, beleértve az egyéb költségeket is (pl. szállítási költség, szállítási költség), a Vásárlót mindig a Megrendelés elküldése előtt értesítjük.

 3. A Vevő az Áru Árát az alábbi módok egyikén fizetheti ki:

1. utánvétes fizetés;

2. fizetés a webportál fizetési átjáróján keresztül.
  A vevő tudomásul veszi, hogy fizetési igazolásként, ill az Áru fizetésének alapja a Vevőnek az Áruval együtt kézbesített számla, vagy az Eladó által kiállított és a Vevőnek a Megrendelésben megadott e-mail címére kézbesített elektronikus számla, ill. A vevő regisztrációja. A számla jótállási jegyként és bizonyos esetekben szállítólevélként is szolgál.

  VII. HŰSÉGRENDSZER KEDVEZMÉNYEK, HŰSÉGPONTOK

  A közösségi médiában végzett vásárlásokkal és egyéb tevékenységekkel hűségpontokat szerezhet, amelyeket ajándékokra és kedvezményes kuponokra válthat.
  A kedvezményes kuponok beváltásához jelentkezzen be profiljába, és kattintson a képernyő bal alsó sarkában található KEDVEZMÉNYEK ikonra.
  A hűségkedvezmények levonása nem automatikus. Másolja ki a kuponkódot a kedvezménytáblázatból, és illessze be a kuponkód mezőbe fizetéskor a kedvezmény megerősítéséhez.

  További pontok/kedvezmények az alábbiak szerint szerezhetők:

  Instagram profilunk követésével ▶️ 25 pont
  Saját fiók létrehozásával ▶️ 50 pont
  Születésnapi ajándékként ▶️ 100 pont a születésnapodon minden évben
  Megrendelés esetén ▶️ 1 pont/1 € minden percért
  A saját profil kitöltésére ▶️ 25 pont

  A hűségpontok az ügyfél utolsó tevékenységétől számított 365 napig érvényesek.
  Az áru visszaküldése esetén a jóváírt pontok törlésre kerülnek.
  A hűségutalványok csak teljes áron vásárolhatók meg, azaz akciós termékekre nem használhatók fel!

  Az Eladó fenntartja a jogot, hogy aktuális üzletpolitikájától függően bármikor módosítsa vagy törölje a Vevőnek kiosztott hűségpontok és kedvezmények összegét és mértékét.

  A hűségpontok aktuális státusza a Vásárló számára elérhető a Web Portálon a „VIP KEDVEZMÉNYEK” menüpontban.

  Eladó a Szerződéstől való elállás esetén jogosult a Vevőnek a Megrendelés kapcsán már rendelt hűségpontokat visszavonni, ill. Azok az áruk, amelyekre a Szerződéstől való elállás vonatkozik.

  A vevő jogosult a megszerzett hűségpontokat különféle kedvezményekre és ajándékokra váltani, amelyek jelenleg elérhetőek a webportálon vagy az Eladó kőműves telephelyén.

  Az Eladó fenntartja a jogot, hogy megszüntesse a Vevő hűségrendszeri kedvezményekre való jogosultságát, ha a Vevő az Eladóval szemben visszaélésszerű vagy tisztességtelen magatartást tanúsít, vagy ha a Vevő az Eladó jó hírnevét fenyegeti.

  VIII. KEDVEZMÉNYEK ÉS KEDVEZMÉNYKUPONOK

  1. Az Eladó promóciós célból jogosult elektronikus kedvezménykupont küldeni a Vevőnek e-mailben, SMS-ben vagy „pop-up” üzenetben a Web Portálon keresztül. A kedvezmény mértékét, a kedvezmény hatálya alá tartozó termékkört és az akciós kupon érvényességi idejét az Eladó minden esetben egyedileg határozza meg.

  2. Egy kedvezménykupon csak egyszer, egy vásárlásra használható fel. Többszöri felhasználás esetén az Eladónak jogában áll a többszöri kedvezményt elmulasztani. A kuponok által nyújtott kedvezmények más kuponnal vagy egyéb kedvezménnyel nem vonhatók össze.

  3. A vevő jogosult a kedvezményes kupon kódot a megrendelésen belül a „Kedvezmény felhasználása” mezőbe megadni A „Rendelés folytatása” gomb megnyomása után a vonatkozó kedvezmény figyelembe vételére és az így keletkező ár újraszámítására kerül sor.

  4. A Vevő az Eladó pénztárgépében megadott kóddal az Eladó hagyományos boltjában is jogosult kedvezménykuponokat felhasználni.

  IX. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

  Elállás a Szerződéstől - Fogyasztó

  1. A Vevő jogosult 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

  2. A szerződéstől való elállás határideje az Áru Vevő általi átvételének napjától kezdődik. Az árut abban a pillanatban kell a Vevő által átvettnek tekinteni, amikor a Vevő vagy az általa megjelölt harmadik személy a fuvarozó kivételével a megrendelt Áru minden részét átveszi, vagy ha

  1. A Vevő által egy Megrendelésben megrendelt árukat külön szállítjuk, az utoljára leszállított Áru átvételének pillanatában,

  2. szállít Több részből vagy darabból álló árukat az utolsó rész vagy utolsó darab átvételének pillanatában,

  3. Az árut a meghatározott időszakban, az első kiszállított áru átvételének pillanatában ismételten kézbesítjük.

  1. A Vevő a jelen ÁSZF 9.2 pontja szerinti szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt is jogosult elállni a Szerződéstől, amelynek tárgya az Áru leszállítása.

  2. A vevő tudomásul veszi, hogy nem jogosult elállni a rá vonatkozó Szerződéstől

  1. a szolgáltatás nyújtása, ha annak nyújtása a Vevő kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a Vevő kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy hozzájárulásának kinyilvánításával a szolgáltatás teljes körű teljesítését követően elveszíti a Szerződéstől való elállás jogát, valamint a szolgáltatás teljes körű ellátása megtörtént,

  2. áru értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása, amelynek ára a pénzpiaci ármozgásoktól függ, amelyeket az Eladó nem tud befolyásolni, és amely a Szerződéstől való elállás időtartama alatt fordulhat elő,

  3. gyors romlásnak vagy minőségromlásnak kitett áruk értékesítése;

  4. a Vevő speciális igényei szerint készült áruk, méretre gyártott áruk vagy kifejezetten egy vevőnek szánt áruk értékesítése,

  5. olyan védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmas visszaküldésre, és amelynek védőcsomagolása a kiszállítást követően sérült,

  6. olyan áruk értékesítése, amelyek természetüknél fogva a szállítást követően elválaszthatatlanul keveredhetnek más árukkal,

  7. szakaszban kimerítően meghatározott egyéb okok miatt 7. § bek. törvény 6. -a a távértékesítésben történő fogyasztóvédelemről.

  1. A Vevő a Szerződéstől való elállás esetén köteles az Árut postai úton visszaküldeni az Eladó székhelye szerinti címre, ill. az Eladó másik címére, ahonnan az Árut küldték, vagy személyesen adja át az Eladó által az Áru átvételére meghatalmazott személynek. A határidő akkor is betartottnak minősül, ha az Árut legkésőbb e határidő utolsó napján átadták szállításra.

  2. A Vevő köteles az Árut tisztán, használaton kívül, sértetlenül, mosatlanul, eredeti csomagolásban, eredeti címkékkel és minden tartozékkal együtt eljuttatni az Eladóhoz.

  3. A Szerződéstől való elállás esetén a Vevő felel az Eladó felé az Áru értékcsökkenéséért, amely az áru olyan kezelésének eredményeként következett be, amely túlmutat a megállapításhoz szükséges kezelési körön. az Áruk tulajdonságait és funkcionalitását.

  4. Vevő tudomásul veszi, hogy a Szerződéstől való elállás esetén köteles viselni az Áru Eladónak vagy az Eladó által az Áru átvételére meghatalmazott személynek történő visszaküldésének költségeit, valamint a Távszerződéstől való elállása esetén a az Áruk visszaküldésének költségei, amelyeket jellegükből adódóan nem lehet postai úton visszaküldeni.

  5. Az Áru Eladóhoz történő visszaküldésével kapcsolatban a Vevő jogosult az „Áruvisszaküldési szolgáltatás” igénybevételére a webportálon elérhető erre a célra szolgáló „Visszaküldési űrlapon”. Az Eladó az „Áruvisszaküldési szolgáltatás” keretében vállalja, hogy a Vevőnek szállító cég/futár szolgáltatását biztosítja, aki a visszaküldésre szánt Árut átveszi a Vevőtől a kért átvételi címen. Az „áru-visszaküldési szolgáltatás” jelenleg csak a Szlovák Köztársaság területén található bejelentett szállítási címekre érhető el. Az „áru-visszaküldési szolgáltatás” átalánydíja 4 euró (egy szóban négy euró), míg  a szóban forgó szolgáltatás árának kifizetését a Vevő az Eladó által jelenleg biztosított fizetési módok valamelyikével teljesítheti (általában az Áruért fizetett teljes ár beszámításával, amelyet az Eladó köteles visszaküldeni a Vevőnek az Általános Szerződési Feltételek jelen cikkének 9.10 pontja szerint - azaz a Vevőnek az Áruk 4 euróval (más szóval négy euróval) csökkentett Árát visszatérítjük, amelyről a Vevő a megrendelés előtt tájékoztatást kap. a kérdéses szolgáltatás).

  6. Eladó a Szerződéstől való elállás esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállási nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldi a Vevőnek az Áruért fizetett teljes árat. teljes, beleértve a tőle kapott összes kifizetést, anélkül, hogy az Ár Vásárlónak történő visszaküldésével járó többletdíjat felszámítana. Az Eladó az Áru Árát a Vevő által az Ár megfizetéséhez használt módon visszaküldi a Vevőnek, kivéve, ha a Szerződő Felek másként állapodnak meg.

  7. Az Eladó nem köteles megtéríteni a Vevő többletköltségét, ha a Vevő kifejezetten az Eladó által felajánlott legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A többletköltség a Vevő által választott szállítási költség és az Eladó által kínált legolcsóbb közös szállítási mód költségei közötti különbözetet jelenti.

  8. Ha a Megállapodás alapján az Eladó telephelyén kívül zárva, az Árut a Szerződés megkötésekor a Vevő házához szállították és jellegéből adódóan az Árut postai úton visszaküldeni az Eladó részére nem lehetséges, az Eladó köteles gondoskodni a az Áruk saját költségén történő átvétele, legkésőbb a Szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 14 (tizennégy) napon belül.

  9. A Szerződéstől való elállás esetén, amelynek tárgya az Áru értékesítése, az Eladó nem köteles az Áru Árát a Vevőnek visszaküldeni, mielőtt az árut átadták neki, vagy amíg a Vevő nem bizonyítja, hogy az Áru visszaküldték az eladónak.

  Elállás a szerződéstől - Vállalkozó

  1. A Vevő - Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéstől való elállás esetén nem jogosult elállni a Szerződéstől a jelen Általános Szerződési Feltételek Vevő - Fogyasztó elállására vonatkozó rendelkezései szerint. A Vevő - Vállalkozó szerződéstől való elállására a Kereskedelmi Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései vonatkoznak, kivéve, ha jelen Általános Szerződési Feltételek másként rendelkeznek.

  A Szerződéstől való elállás – általános rendelkezések

  1. A Szerződéstől való elállást a Vevő írásban kézbesítheti az Eladó székhelye: MAGENTA SHOP, s.r.o., székhelye: Hlavná 11/23, 917 01 Trnava, Szlovákia, vagy elektronikus úton (e-mailben) az info@kiddyinthecity.com e-mail címre. A vevőnek lehetősége van elállni a Szerződéstől egy formanyomtatvány felhasználásával, amely elérhető a webportál "Szerződéselállási űrlap" részében .

  2. Az Eladó a Szerződéstől való elállása esetén köteles törvényes módon eljárni, a Szerződéstől való elállást haladéktalanul kézbesíteni a Vevő részére, a Vevő Megrendelésben megadott e-mail címére, ill. A vevő regisztrációja. Az Eladó a Szerződéstől való elállás előtt jogosult alternatív teljesítést ajánlani a Vevőnek. A Vevőnek jogában áll az alternatív teljesítést megtagadni és a Szerződéstől elállni.

  3. Abban az esetben, ha az Eladó eláll a Szerződéstől, és ha a Vevő az árat megfizette, az Eladó vállalja, hogy az Árat, vagy az Árát a ki nem szállított Áru értékében visszaküldi a Vevőnek.

  X. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

  1. A Vásárlók, a Webportál Felhasználói, valamint az Áruk iránt érdeklődők személyes adatainak kezelője, mint érintett személy Eladó  és azokat a GDPR rendeletnek és a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően dolgozza fel.

  2. Az üzemeltető kötelezettséget vállal a személyes adatok védelméről szóló törvényben foglaltak betartására. A személyes adatok Üzemeltető általi kezeléséről részletesebb tájékoztatást talál a webportál „Személyes adatok védelme” menüpontjában.

  XI. SALVATORE ZÁRADÉK

  Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF és/vagy a Szerződés egyes rendelkezései bármilyen okból érvénytelenek, hatálytalanok vagy végrehajthatatlanok (elavultak) vagy azzá válnak, ez nem eredményezi és nem is eredményezi a jelen ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvénytelenségét, érvénytelenségét vagy kikényszeríthetetlenségét, /vagy a Szerződés . A szerződő felek kötelesek jóhiszeműen megtárgyalni, hogy az érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyébe írásban olyan más rendelkezés lép, amelynek lényegi tartalma megegyezik vagy amennyire lehetséges, ahhoz hasonló a helyettesítendő rendelkezéshez, és a jelen ÁSZF és/vagy a Szerződés jelentését meg kell őrizni. Az ilyen megállapodás megkötéséig, de abban az esetben is, ha az egyáltalán nem következik be, az érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyébe a jelen ÁSZF és/vagy a Szerződés egyéb rendelkezései lépnek érvényben, ha pedig ilyen nincs, akkor a Kereskedelmi Törvénykönyv előírásai, valamint a Szlovák Köztársaság területén érvényes és hatályos egyéb jogszabályok, amelyek megfelelnek az előző mondat szerinti kritériumoknak. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy az Általános Szerződési Feltételek jelen pontja kizárólag az Eladó és a Vevő - Vállalkozó közötti szerződéses jogviszonyra vonatkozik.

  XII. SZÁLLÍTÁS

  1. Az Eladó a Vevőkkel való kommunikációval, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételekkel vagy a Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben elsősorban az elektronikus kommunikációt (e-mail), valamint a webportált használja. Azokban az esetekben, amikor a jelen ÁSZF szerint feltételezhető, hogy a Vevő a tényekről a Web Portálon keresztüli értesítés útján értesül , az ilyen értesítéseket a Vevő által a Web Portálon történő közzététellel közöltnek kell tekinteni, a jelen ÁSZF feltételei szerint.

  2. Vevő a jelen ÁSZF és a Szerződés szerinti Eladóval való kapcsolatfelvétel céljából az alábbi módon jogosult kapcsolatba lépni az Eladóval:

  Szállítási cím:

  MAGENTA SHOP, s.r.o., KIDDY IN THE CITY, székhely: Hlavná 11/23, 917 01 Trnava, Szlovák Köztársaság

  Az áruk visszaküldésének, az áru személyes átvételének címe:

  MAGENTA SHOP, s.r.o., KIDDY IN THE CITY, székhely: Hlavná 11/23, 917 01 Trnava, Szlovák Köztársaság

  Telefonszám: +421 911 367 656

  E-mail: info@kiddyinthecity.com

  1. Az iratokat postai úton, futárszolgálattal vagy elektronikus úton (e-mail) kézbesítik a megállapodás szerinti címre, a másik Szerződő Fél székhelye, telephelye vagy lakóhelye címére, vagy a Szerződő által megjelölt címre. Felek erre a célra. Futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjának azt a napot kell tekinteni, amikor a címzett az iratot átvette, vagy az átvételt megtagadta. A félreértések elkerülése végett az Eladó által a Vevőnek vagy a Vevő által az Eladónak postai úton küldött írásos küldeményt a kézhezvétel napján, vagy a kézbesítetlen dokumentum visszaküldésekor kézbesítettnek kell tekinteni. Az e-mailben kézbesített dokumentumokat a feladásuk napján kézbesítettnek kell tekinteni, kivéve, ha a kézbesítés más időpontja bizonyított.

  XIII. DÖNTŐ JOGA

  1. Jelen ÁSZF-re, valamint az azok alapján és/vagy a Szerződés alapján keletkező, illetve jelen ÁSZF-hez és/vagy Szerződéshez kapcsolódó jogviszonyokra a Szlovák Köztársaság jogrendje az irányadó. Abban az esetben azonban, ha a Vevő-Fogyasztó a Szlovák Köztársaságon kívüli országból származik, és ez utóbbi a szlovák jogrendnél kedvezőbb státuszt biztosít neki, vagyis ha a Vevő-Fogyasztó országának jogrendje a Fogyasztónak kínál az adott jogviszonyra hatékonyabb védelmi lehetőség, kollíziós normák vonatkoznak, illetve jelen ÁSZF-re és az adott ország jogrendjére a Vevő-Fogyasztó védelmére vonatkozó, az adott országban nem kizárható jogszabályi rendelkezések vonatkoznak. a Vevő-Fogyasztó az adott kapcsolatban. Az Eladó mindenesetre tiszteletben tartja a Vevők - Fogyasztók jogait, amelyeket a lakóhelyük szerinti országban garantálnak.

  2. A Szerződés és/vagy jelen ÁSZF alapján keletkezett, illetve a Szerződéssel és/vagy ÁSZF-el kapcsolatos jogviszonyból eredő minden jogvita, ideértve a Szerződés és/vagy ÁSZF érvényességével, értelmezésével és megszűnésével kapcsolatos vitákat, a Vevő és a Az eladó megpróbálja megegyezéssel megoldani. Ha nem születik megegyezés, a vitát a polgári jogviták törvénykönyve szerinti helyi, tárgyi és funkcionális illetékességi szabályok alapján véglegesen egy szlovák bíróság dönti el, ha ez nem szerepel a Szerződésben, vagy a szerződésben másként meghatározottak szerint. érvényes jogszabályok (ideértve a nemzetközi jogszabályokat is).

  XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályos változatában az Eladó és a Vevő között a Szerződéssel létrejött jogviszony fennállásának és hatályának teljes időtartamára, illetve megszűnését követően is az azokból eredő valamennyi igény teljes körű rendezéséig érvényesek. Ebben az esetben az Általános Szerződési Feltételek csak mindkét Szerződő Fél kifejezett hozzájárulásával módosíthatók, kivéve, ha a hatályos jogszabályok eltérően rendelkeznek. Az érvényesen megkötött Szerződésre a megkötésekor hatályos ÁSZF az irányadó.

  2. Az eladó jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan megváltoztatni, amennyiben ez nem érinti a jelen Általános Szerződési Feltételek 14.1. Az Eladó az Általános Szerződési Feltételek változásait úgy jelenti be, hogy azokat legalább 15 (tizenöt) nappal korábban a Web Portálon közzéteszi, és/vagy az Általános Szerződési Feltételek változásait a Vevő e-mail címére megküldi, ugyanaz az időszak. Az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatásának oka elsősorban (i) a vonatkozó jogszabályok vagy az illetékes hatóságok követelményeinek változása, vagy (ii) az Áru leszállítását befolyásoló külső tényezők megváltozása.

  3. A Panasztételi eljárás jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

  4. törvény alapján 128/2002 Coll. a belső piac fogyasztóvédelmi ügyekben történő állami ellenőrzéséről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről:

  Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI)

  SOI Felügyelőség a Trnava régióban

  székhellyel Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

  Szlovák Köztársaság

  Felügyeleti Osztály, tel. nem. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax sz. 033/321 25 23 , tt@soi.sk

  Fogyasztóvédelmi Főosztály, tel. nem. 02/58 27 21 86

  http://www.soi.sk ,

  https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi