Všeobecné obchodné podmienky

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

MAGENTA SHOP, s.r.o.

E-shop: www.kiddyinthecity.com

Sídlo: Hlavná 11/23, 917 01 Trnava, Slovenská republika

IČO: 50 311 450, DIČ: 2120272957, IČ DPH SK2120272957

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava , Oddiel: Sro, Vložka č.: 37706/T

 

Telefónne číslo: +421 911 367 656

E-mail: info@kiddyinthecity.com

 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czeck Republic and Slovakia, a.s.

SWIFT/BIC: UNCRSKBX

Číslo účtu pre bezhotovostné platby (IBAN): SK3511110000001287997008

 

 

Všeobecné obchodné podmienky platné a účinné odo dňa 16.03.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PREAMBULA

 

 1. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim ako predávajúcim Tovaru a Kupujúcim ako kupujúcim Tovaru, prostredníctvom Webového portálu dostupného na adrese „www.kiddyinthecity.com, a zároveň určujú zásady právneho vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktorý je zároveň vlastníkom a prevádzkovateľom predmetného Webového portálu.

 2. Tieto VOP platia pre všetky Zmluvy uzavreté prostredníctvom Webového portálu s výnimkou, ak Predávajúci a Kupujúci uzatvoria osobitnú zmluvu, v ktorej si výslovne dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, pričom v takom prípade majú podmienky dohodnuté v osobitnej zmluve prednosť pred týmito VOP.

 3. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a inými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci – Podnikateľ zároveň berie na vedomie, že pre záväzkové vzťahy medzi ním a Predávajúcim platia pravidlá týchto VOP, ako aj Reklamačného poriadku primerane, okrem iného aj s poukazom na príslušné ustanovenia vzťahujúce sa na Kupujúcich – Podnikateľov.

 4. Tieto VOP, vrátane Reklamačného poriadku sú dostupné na Webovom portáli Predávajúceho. Je povinnosťou každého Kupujúceho, aby sa pred uzavretím Zmluvy s Predávajúcim podrobne oboznámil s týmito VOP a Reklamačným poriadkom, ako aj s inými dokumentmi dostupnými Kupujúcemu prostredníctvom Webového portálu.

 

II. DEFINÍCIE A VÝKLAD

 

 1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ustanovenia tohto článku VOP majú okrem definičného charakteru a účelu aj charakter, resp. účel normatívny, teda stanovujúci práva a/alebo povinnosti Zmluvných strán, a preto ustanovenia tohto článku sú pre Zmluvné strany rovnako záväzné ako ostatné ustanovenia týchto VOP.

 2. Záhlavia jednotlivých článkov sú pripojené len pre ľahšiu orientáciu a nemajú žiadny vplyv na výklad týchto VOP.

 3. Pokiaľ z týchto VOP nevyplýva niečo iné, slová použité v týchto VOP v jednotnom čísle sa vzťahujú aj na množné číslo a naopak. Slová použité v mužskom rode budú zahŕňať aj ženský rod a stredný rod.

 4. Pojmy a výrazy definované a použité v týchto VOP sa zhodujú s významom pojmov a výrazov vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Zmluvnými stranami, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo Zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak. Výrazy s veľkým počiatočným písmenom uvedené v týchto VOP majú nasledovný význam:

 

 1. Civilný sporový poriadok znamená zákon č. 160/2015 Zb. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov;

 2. Cena znamená kúpna cena, ktorú sa Kupujúci zaväzuje uhradiť Predávajúcemu za Tovar a jeho dodanie; pre vylúčenie pochybností, na účely týchto VOP sa Cenou rozumie celková cena, pozostávajúca okrem iného aj z nákladov Predávajúceho na dodanie Tovaru, alebo iných odôvodnených nákladov súvisiacich s Objednávkou;

 3. Darčeková poukážka znamená digitálny poukaz v určenej výške (sume) vydaný Predávajúcim a ponúkaný na predaj zo strany Predávajúceho na Webovom portáli a oprávňujúci jeho vlastníka (t.j. Kupujúceho, resp. Tretiu osobu) k úhrade Ceny za Tovar;

 4. Deň znamená kalendárny deň;

 5. Kupujúci znamená subjekt, ktorý prostredníctvom Objednávky vstúpil do záväzkového vzťahu s Predávajúcim v záujme nakúpiť Tovar ponúkaný Predávajúcim na Webovom portáli Predávajúceho. Kupujúcim sa môže stať len fyzická osoba spôsobilá k právnym úkonom – Spotrebiteľ, ďalej právnické osoby a organizácie – Podnikatelia;

 6. Nariadenie GDPR znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení neskorších predpisov;

 7. Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

 8. Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;

 9. Objednávka znamená individuálna písomná objednávka Tovaru zo strany Kupujúceho adresovaná Predávajúcemu, ktorá spočíva vo vyplnení a odoslaní objednávkového formulára na Webovom portáli, a ktorá obsahuje informácie o Kupujúcom, objednanom Tovare a Cene Tovaru, ako aj o spôsobe dodania Tovaru a platby za Tovar; Objednávka je záväzná ponuka zo strany Kupujúceho na kúpu podrobne špecifikovaného Tovaru.

 10. Podnikateľ znamená osoba (i) zapísaná v príslušnom obchodnom registri, (ii) ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (iii) ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, (iv) osoba ktorá uskutočňuje Objednávku v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v súvislosti s ňou, alebo osoba, ktorá uvedie v Objednávke svoje IČO;

 11. Používateľ znamená každá osoba, ktorá si prehliada Webový portál a získava z neho informácie;

 12. Pracovný deň znamená deň od pondelka do piatku, ak sa nejedná o štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja na území Slovenskej republiky;

 13. Predávajúci znamená obchodná spoločnosť MAGENTA SHOP, s.r.o., so sídlom: Hlavná 11/23, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 50 311 450, ktorá vystupuje na účely týchto VOP a Zmluvy v postavení predávajúceho Tovaru prostredníctvom Webového portálu;

 14. Prevádzkovateľ znamená prevádzkovateľ osobných údajov, ktorým je Predávajúci;

 15. Registrácia znamená zriadenie trvalého užívateľského účtu Kupujúceho na Webovom portáli;

 16. Reklamačný poriadok znamená dokument, vydaný Predávajúcim k zabezpečeniu rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní Reklamácií, sťažností a podnetov, a pre účely riadnej informovanosti Kupujúcich o podmienkach a spôsobe uplatnenia Reklamácie Tovaru, sťažností a podnetov;

 17. Reklamácia znamená písomné podanie Kupujúceho, ktoré obsahuje žiadosť Kupujúceho o preverenie kvality, vytknutie vád, či iných nedostatkov vo vzťahu k Tovaru podľa Reklamačného poriadku a príslušných právnych predpisov;

 18. Spotrebiteľ znamená fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;

 19. Tovar znamená produkty viacerých značiek z predajne KIDDY IN THE CITY, resp. akékoľvek produkty a výrobky, ktoré sa nachádzajú aktuálne v ponuke Predávajúceho na Webovom portáli, a ktoré sú prezentované prostredníctvom Webového portálu na účely jeho predaja Kupujúcemu.

 20. Tretia osoba znamená akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, združenie, nadácia, orgán, iná entita, alebo osoba, ktorá má podľa práva akejkoľvek jurisdikcie právnu spôsobilosť či už v plnom alebo v obmedzenom rozsahu, odlišná od Predávajúceho a/alebo Kupujúceho;

 21. VOP znamená tieto všeobecné obchodné podmienky v platnom znení;

 22. Webový portál znamená webový portál Predávajúceho prevádzkovaný na webovej stránke www.kiddyinthecity.com;

 23. Zákon o alternatívnom riešení sporov znamená zákon č. 391/2015 Zb. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

 24. Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

 25. Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

 26. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku znamená zákon č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

 27. Zmluva znamená kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim na diaľku, uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho, mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, predmetom ktorej je predaj a kúpa Tovaru prostredníctvom Webového portálu, a to za podmienok stanovených v týchto VOP a/alebo Zmluve;

 28. Zmluvné strany znamená zmluvné strany záväzkovo právneho vzťahu, a to Predávajúci a Kupujúci, ktorí uzavreli Zmluvu.

 

III. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

 

 1. Predmetom predaja prostredníctvom Webového portálu Predávajúceho je Tovar. Bližšia špecifikácia Tovaru a popis hlavných vlastností Tovaru je k dispozícií na Webovom portáli Predávajúceho po otvorení, resp. rozkliknutí každého jednotlivého Tovaru. Predávajúci priebežne a neustále aktualizuje Tovar dostupný na Webovom portáli.

 2. Nákup Tovaru prostredníctvom Webového portálu je možné uskutočniť prostredníctvom Registrácie, alebo bez Registrácie Kupujúceho.

 3. Nákup Tovaru bez Registrácie Kupujúceho sa uskutočňuje prostredníctvom jednorazovej Objednávky Kupujúceho ako neregistrovaného zákazníka.

 4. Nákup Tovaru Kupujúceho, ktorý je na Webovom portáli registrovaný, prebieha prostredníctvom zriadeného užívateľského účtu Kupujúceho. Pri Registrácii je Kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Kupujúci povinný pri akejkoľvek ich zmene aktualizovať. Pri Registrácií si Kupujúci zvolí vlastné užívateľské meno (e-mail) a heslo, prostredníctvom ktorých sa bude prihlasovať do svojho užívateľského účtu na Webovom portáli. Kupujúci je povinný heslo uchovávať v tajnosti a nesprístupniť ho žiadnej tretej osobe. V prípade, ak má Kupujúci podozrenie o možnom zneužití jeho hesla, resp. prihlasovacích údajov do užívateľského účtu, je povinný si heslo bezodkladne zmeniť a informovať o uvedenej skutočnosti Predávajúceho.

 5. V prípade Registrácie Kupujúceho na Webovom portáli a nákupu Tovaru cez užívateľský účet Kupujúceho, má Kupujúci možnosť poberať výhody a využívať doplnkové služby plynúce mu z takejto Registrácie a vyplývajúce z aktuálnej ponuky Predávajúceho (napr. prezrieť si predchádzajúce Objednávky, skontrolovať stav Objednávky, právo využívať Vernostný systém zliav podľa článku VI. týchto VOP).

 6. Nákup Tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom Objednávky, a to zadaním požadovaných údajov v rámci procesu objednania v „Košíku“ Webového portálu. Jednotlivé produkty (Tovar), je Kupujúci oprávnený vybrať v požadovanom počte kusov prostredníctvom tlačidla „Vložiť do košíka“. V „Košíku“ je Kupujúci oprávnený požadovaný počet kusov vybraných produktov (Tovaru) meniť, alebo odstrániť. Kupujúci berie na vedomie, že dostupnosť Tovaru je v každom jednotlivom prípade viazaná na aktuálne skladové zásoby Predávajúceho.

 7. Kupujúci je povinný zvoliť si v rámci Objednávky spôsob doručenia Tovaru a spôsob úhrady (platby) za Tovar a pravdivo a úplne vyplniť požadované dodacie a fakturačné údaje v elektronickom objednávkovom formulári – Objednávku. Objednávka môže byť odoslaná len po vyplnení všetkých povinných polí – dodacej adresy, prípadne fakturačných údajov, výberu spôsobu platby a spôsobu doručenia Tovaru.

 8. Odoslanie Objednávky je podmienené potvrdením Kupujúceho o oboznámení sa s VOP a spracovaním osobných údajov Kupujúceho zo strany Predávajúceho.

 9. Potvrdením a odoslaním Objednávky (vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára), t.j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ na Webovom portáli, dáva Kupujúci Predávajúcemu záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy, predmetom ktorej je kúpa Tovaru uvedeného v Objednávke a vybraného Kupujúcim z produktov (Tovaru) uvedenom na Webovom portáli. Odoslaním Objednávky je proces objednávania Tovaru ukončený.

 10. Kupujúci odoslaním Objednávky výslovne potvrdzuje, že je oboznámený s povinnosťou zaplatiť Cenu za Tovar v zmysle Objednávky, dodanie Tovaru a iné vopred určené náklady Predávajúcemu. Oznámenie odoslané Predávajúcim slúži len na potvrdenie doručenia Objednávky. Neznamená to automatické prijatie Objednávky a nevytvára záväznú kúpnu zmluvu medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

 11. Po riadnom a úplnom odoslaní Objednávky bude Kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v rámci procesu Objednávky (alebo Registrácie) doručený automatický e-mail o zaevidovaní Objednávky do elektronického systému Predávajúceho a potvrdení Objednávky.

 12. Objednávka sa stáva záväznou a Zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia Objednávky zo strany Predávajúceho Kupujúcemu. Akákoľvek zmena Objednávky po uzatvorení Zmluvy je návrhom na úpravu Zmluvy a je možná výhradne po vzájomnej dohode Predávajúceho a Kupujúceho.

 13. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu ani Tretím osobám za škodu, ktorá vznikne z dôvodu uvedenia nesprávnych, neúplných a zavádzajúcich údajov a informácií Kupujúcim v rámci vypĺňania údajov v Objednávke, vrátane zadania chybnej, nesprávnej, alebo neaktuálnej e-mailovej adresy a/alebo telefónneho čísla Kupujúceho.

 14. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.

 

IV. DODANIE A PREVZATIE TOVARU

 

 1. Na základe Zmluvy sa Predávajúci zaväzuje doručiť a odovzdať Kupujúcemu zakúpený Tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Cenu. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Tovar v množstve, druhu, akosti, v zmysle Objednávky a tak, ako určuje Zmluva a tieto VOP.

 2. Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať Tovar Kupujúcemu tak, že Predávajúci umožní Kupujúcemu disponovať s Tovarom v zmysle Objednávky.

 3. Spôsob dodania Tovaru je ponúkaný Predávajúcim a zvolený Kupujúcim pred uzavretím Zmluvy. Požadovaný spôsob dopravy (dodania) Tovaru Kupujúci uvedie v Objednávke. Kupujúci si môže zvoliť spôsob prevzatia Tovaru, resp. spôsob dodania Tovaru, a to nasledovne:

 1. osobný odber;

 2. štandardné doručenie Tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti / kuriéra.

 1. Dodanie Tovaru sa uskutoční spôsobom, ktorý Kupujúci uviedol v Objednávke, a to v spravidla na dodacej adrese, ktorú Kupujúci uviedol v Objednávke. Kupujúci je povinný na tieto účely v Objednávke uviesť pravdivé kontaktné (dodacie) údaje, vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla.

 2. Dodacia lehota pre Tovar, ktorý sa nachádza na sklade Predávajúceho, je v prípade Slovenskej republiky spravidla 3 (tri) Pracovné dni od uzavretia Zmluvy. Pre informácie o doručení v rámci EÚ navštívte stránku www.kiddyinthecity.com v sekcii Platba a Doprava. V prípade osobného odberu je Tovar pripravený na vyzdvihnutie spravidla v deň uzavretia Zmluvy. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy Tovarov nie sú skladom môže byť dodacia lehota dlhšia. O presnej dobe dodania Tovaru bude Kupujúci informovaný zo strany Predávajúceho spravidla v potvrdení Objednávky. V prípade osobného odberu Tovaru sa Predávajúci zaväzuje Kupujúceho vždy o možnosti prevzatia Tovaru informovať; v tomto prípade je Kupujúci oprávnený si Tovar (oblečenie) na odbernom mieste vyskúšať – ak Kupujúci nebude mať ďalej záujem o kúpu Tovaru, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť postupom podľa článku IX týchto VOP. Ak to okolnosti vyžadujú, Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a Cene.

 3. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky Tovaru a za škodu, ktorá bola Kupujúcemu alebo Tretej osobe spôsobená dôsledkom toho, (i) že Kupujúci pri Objednávke svoju Objednávku náležite neskontroloval, (ii) nezadal všetky požadované údaje a/alebo (iii) vyplnil objednávkový formulár chybne, (iv) alebo v dôsledku odôvodnenej nemožnosti prepravnej spoločnosti / kuriéra Tovar doručiť, a to najmä v prípadoch, ak sa adresa doručenia uvedená v Objednávke nachádza na miestach s neupraveným povrchom vozovky, alebo v prípade opakovaného (najmenej 2-krát) neprevzatia Tovaru zo strany Kupujúceho, alebo opakovaného (najmenej 2-krát) nezastihnutia Kupujúceho na doručovacej adrese.

 4. Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia kvality predaného Tovaru prechádza na Kupujúceho prevzatím Tovaru, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme Tovar osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej / splnomocnenej osoby. Pokiaľ mal Kupujúci prevziať Tovar od dopravcu, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného Tovaru na Kupujúceho prevzatím Tovaru na mieste dodania ním určenom.

 

V. CENA

 

 1. Aktuálne ceny Tovaru sú stanovené Predávajúcim pri každom jednotlivom Tovare, ktorý je v ponuke na Webovom portáli. Jednotlivé ceny za Tovar uvedené na Webovom portáli nezahŕňajú náklady na dodanie, dopravu, poštovné a iné náklady alebo poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od podmienok poskytovateľa prepravy Tovaru ako aj od spôsobu úhrady ceny za Tovar, a iných nákladov. Kupujúci hradí dodatočné poplatky k cene Tovaru v závislosti od typu zvoleného spôsobu dodania a platobnej metódy, ktorú si vybral v súvislosti s Objednávkou Tovaru z aktuálnej ponuky platobných metód a foriem doručovania Predávajúceho.

 2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu za Tovar a jeho dodanie dojednanú Cenu. Cena Tovaru, vrátane akýchkoľvek iných nákladov (napr. nákladov na dodanie, dopravu) bude vždy oznámená Kupujúcemu pred odoslaním Objednávky.

 3. Úhradu Ceny za Tovar môže Kupujúci realizovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. platba na dobierku v hotovosti alebo platobnou kartou;

2. platba cez platobnú bránu na Webovom portáli.
  Kupujúci berie na vedomie, že ako doklad o zaplatení, resp. podklad pre zaplatenie Tovaru slúži faktúra doručená Kupujúcemu spolu s Tovarom, prípadne elektronická faktúra vystavená Predávajúcim a doručená na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, resp. Registrácií Kupujúceho. Faktúra zároveň slúži aj ako záručný list a v niektorých prípadoch ako dodací list. 

   

  VI. VERNOSTNÝ SYSTÉM ZLIAV, VERNOSTNÉ BODY

  Vďaka nákupom a ďalším aktivitám v sociálnych médiách môžete získať vernostné body, ktoré môžete vymeniť za darčeky a zľavové kupóny.
  Ak chcete uplatniť zľavové kupóny, prihláste sa do svojho profilu a kliknite na ikonu ZĽAVY na ľavej dolnej strane obrazovky.
  Odpočet vernostných zliav nie je automatický. Skopírujte kód kupónu z tabuľky zliav a vložte ho do poľa pre kód kupónu pri pokladni, aby ste potvrdili zľavu.

  Ďalšie body/zľavy sa môžu získať nasledovne:

  Sledovaním nášho profilu na Instagrame ▶️ 25 bodov
  Vytvorením si vlastného účtu ▶️ 50 bodov
  Ako darček k narodeninám ▶️ každý rok 100 bodov v deň narodenín
  Za uskutočnenie objednávky ▶️ 1 bod/ za každé minuté 1 €
  Za vyplnenie vlastného profilu ▶️ 25 bodov

  Vernostné body sú platné 365 dní od poslednej aktivity zákazníka.
  V prípade vrátenia tovaru sa pripísané body anulujú.
  Vernostné poukážky je možné použiť len na nákup produktov za plnú cenu, t. j. nie je možné ich použiť na zľavnené produkty!

  Predávajúci si vyhradzuje právo, v závislosti od svojej aktuálnej obchodnej politiky, kedykoľvek upraviť, alebo zrušiť výšku a rozsah prideľovaných vernostných bodov a zliav ponúkaných Kupujúcemu.

  Aktuálny stav vernostných bodov je Kupujúcemu k dispozícií na Webovom portáli v časti „VIP ZĽAVY“.

  V prípade odstúpenia od Zmluvy je Predávajúci oprávnený odobrať už prípadne pripísané vernostné body Kupujúcemu v súvislosti s Objednávkou, resp. Tovarom, na ktorý sa odstúpenie od Zmluvy vzťahuje.

  Kupujúci je oprávnený vymeniť získané vernostné body za rôzne zľavy a darčeky, aktuálne dostupné na Webovom portáli, alebo v kamennej prevádzke Predávajúceho.

  Predávajúci si vyhradzuje právo ukončiť nárok Kupujúceho na vernostný systém zliav, ak sa Kupujúci dopustí akéhokoľvek zneužívajúceho, alebo nekalého konania voči Predávajúcemu, alebo ak Kupujúci ohrozuje dobré meno Predávajúceho.

   

  VII. ZĽAVY A ZĽAVOVÉ KUPÓNY

   

  1. Na propagačné účely je Predávajúci oprávnený zaslať Kupujúcemu elektronický zľavový kupón prostredníctvom e-mailu, SMS alebo "pop-up" správy prostredníctvom Webového portálu. Výšku zľavy, sortiment výrobkov, na ktoré sa zľava vzťahuje a lehotu platnosti zľavového kupónu určí Predávajúci v každom prípade individuálne.

  2. Jeden zľavový kupón možno použiť len raz, na jeden nákup. V prípade viacnásobného použitia má Predávajúci právo neuznať duplicitnú zľavu. Zľavy poskytnuté kupónmi nie je možné kombinovať s inými kupónmi, ani inými zľavami.

  3. Kupujúci je oprávnený zadať v rámci Objednávky kód zľavového kupónu do poľa „Zadajte kód kupónu". Po stlačení tlačidla "Pokračovať v objednávke" bude príslušná zľava zohľadnená a výsledná Cena prepočítaná.

  4. Kupujúci je oprávnený použiť zľavové kupóny aj v kamennej predajni Predávajúceho pomocou kódu uvedeného v pokladničnom systéme Predávajúceho.

   

  VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

   

  Odstúpenie od Zmluvy – Spotrebiteľ

   

  1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu od Zmluvy odstúpiť do 14 (štrnásť) Dní.

  2. Lehota na odstúpenie od Zmluvy, začína plynúť odo Dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená Tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa

  1. Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

  2. dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

  3. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

  1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu VIII/2. týchto VOP.

  2. Kupujúci berie na vedomie, že nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je

  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

  2. predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých Cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy,

  3. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

  4. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,

  5. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

  6. predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

  7. z iných dôvodov taxatívne stanovených v ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

  1. V prípade odstúpenia od Zmluvy je Kupujúci povinný najneskôr do 14 (štrnásť) Dní od dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar späť na adresu sídla Predávajúceho, resp. na inú adresu Predávajúceho, z ktorej bol Tovar odoslaný, alebo ho osobne odovzdať osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

  2. Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu Tovar čistý, nepoužitý, nepoškodený, nevypratý, v originálnom balení, vrátane pôvodných štítkov a všetkého príslušenstva.

  3. V prípade odstúpenia od Zmluvy zodpovedá Kupujúci Predávajúcemu za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

  4. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od Zmluvy je povinný znášať náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru, a ak odstúpi od Zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom poštovej prepravy.

  5. V súvislosti s vrátením Tovaru Predávajúcemu je Kupujúci oprávnený využiť Službu vrátenia Tovaru, a to prostredníctvom na to určeného Formulára s názvom "Služba vrátenia tovaru“ dostupného na Webovom portáli. V rámci Služby vrátenia Tovaru sa Predávajúci zaväzuje zabezpečiť Kupujúcemu služby prepravnej spoločnosti / kuriéra, ktorý Tovar určený na vrátenie od Kupujúceho na požadovanej adrese vyzdvihnutia na území Slovenskej, Českej alebo Maďarskej republiky vyzdvihne.

   Služba vrátenia Tovaru je dostupná pre registrované doručovacie adresy na území Slovenskej, Českej a Maďarskej republiky.

   Cena „Služby vrátenia Tovaru“ sa líši v závislosti od krajiny vyzdvihnutia Tovaru a od spôsobu vrátenia. O presnej výške poplatkov za vrátenie tovaru sa dozviete na našej stránke s informáciami o vrátení tovaru.

   • O presnej výške poplatkov za vrátenie tovaru, ako aj o spôsobe a podmienkach vrátenia tovaru sa dozviete na našej stránke s informáciami o vrátení tovaru.

   • V prípade odstúpenia od Zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 (štrnásť) Dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy celkovú uhradenú Cenu za Tovar v celej výške vrátane všetkých platieb, ktoré od neho prijal, bez uplatnenia akýchkoľvek dodatočných poplatkov spojených s vrátením Ceny Kupujúcemu. Predávajúci vráti Kupujúcemu Cenu za Tovar rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe Ceny, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

   • Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

   • Pri odstúpení od Zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu Cenu za Tovar pred tým, ako mu je Tovar doručený, alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu.

    

   Odstúpenie od Zmluvy – Podnikateľ

    

   1. Kupujúci – Podnikateľ berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od Zmluvy nemá nárok na odstúpenie od Zmluvy podľa ustanovení týchto VOP, ktoré sa vzťahujú na odstúpenie Kupujúceho – Spotrebiteľa. Na odstúpenie od Zmluvy zo strany Kupujúceho – Podnikateľa sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tieto VOP neurčujú inak.

    

   Odstúpenie od Zmluvy – všeobecné ustanovenia

    

   1. Odstúpenie od Zmluvy môže Kupujúci doručiť písomne na adresu sídla Predávajúceho: MAGENTA SHOP, s.r.o., so sídlom: Hlavná 11/23, 917 01 Trnava, Slovenská republika, alebo elektronicky (e-mailom) na e-mailovú adresu: info@kiddyinthecity.com Kupujúci má možnosť na odstúpenie od Zmluvy použiť vzorový formulár, ktorý je dostupný na Webovom portáli v časti „Formulár na odstúpenie od zmluvy“.

   2. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Predávajúceho, je Predávajúci povinný postupovať zákonným spôsobom, odstúpenie od Zmluvy bezodkladne doručiť Kupujúcemu, a to na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, resp. Registrácií Kupujúceho. Pred odstúpením od Zmluvy je Predávajúci oprávnený ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od Zmluvy.

   3. V prípade, ak Predávajúci odstúpil od Zmluvy, a ak Kupujúci uhradil Cenu, zaväzuje sa Predávajúci Kupujúcemu Cenu, prípadne Cenu v hodnote nedodaného Tovaru, vrátiť.

    

   IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

    

   1. Prevádzkovateľom osobných údajov Kupujúcich, Používateľov Webového portálu, a záujemcov o Tovar ako dotknutých osôb je Predávajúci a spracováva ich v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

   2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa nájdete na Webovom portáli v časti „Ochrana osobných údajov“.

    

   X. SALVÁTORSKÁ DOLOŽKA

    

   V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP a/alebo Zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP a/alebo Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel týchto VOP a/alebo Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako však aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú iné ustanovenia týchto VOP a/alebo Zmluvy a ak také nie sú, potom ustanovenia Obchodného zákonníka, a ostatných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety. Zmluvné strany sa dohodli, že tento článok VOP sa použije výlučne na zmluvný vzťah Predávajúceho a Kupujúceho – Podnikateľa.

    

   XI. DORUČOVANIE

    

   1. Vo veciach komunikácie s Kupujúcimi a záležitostiach týkajúcich sa týchto VOP, alebo Zmluvy, využíva Predávajúci predovšetkým elektronickú komunikáciu (e-mail), ako aj Webový portál. V prípadoch, kedy sa podľa týchto VOP predpokladá oznamovanie skutočností Kupujúcemu oznámením prostredníctvom Webového portálu, považujú sa takéto oznámenia za oznámené Kupujúcim ich zverejnením na Webovom portáli podľa podmienok týchto VOP.

   2. Pre účely kontaktovania Predávajúceho v zmysle týchto VOP a Zmluvy je Kupujúci oprávnený kontaktovať Predávajúceho nasledovným spôsobom:

    

   Adresa na doručovanie:

   MAGENTA SHOP, s.r.o., prevádzka KIDDY IN THE CITY so sídlom: Hlavná 11/23, 917 01 Trnava, Slovenská republika

    

   Adresa pre vrátenie Tovaru, osobný odber Tovaru:

   MAGENTA SHOP, s.r.o., prevádzka KIDDY IN THE CITY so sídlom: Hlavná 11/23, 917 01 Trnava, Slovenská republika

    

   Telefónne číslo: +421 911 367 656

   E-mail: info@kiddyinthecity.com

    

   1. Písomnosti sa doručujú poštou, kuriérskou službou, alebo elektronickými prostriedkami (e-mail) na dohodnutú adresu, na adresu sídla, miesta podnikania, alebo bydliska druhej Zmluvnej strany alebo na adresu, ktorú si Zmluvné strany za týmto účelom určia. Za deň doručenia v prípade doručovania kuriérskou službou sa považuje Deň, kedy adresát písomnosť prevzal, alebo odmietol prevziať. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akákoľvek písomná zásielka zasielaná poštou zo strany Predávajúceho Kupujúcemu alebo Kupujúcim Predávajúcemu sa považuje za doručenú adresátovi Dňom jej prevzatia, alebo vrátením nedoručenej písomnosti. Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené v Deň ich odoslania, ak sa nepreukáže iný dátum doručenia.

    

   XII. ROZHODNÉ PRÁVO

    

   1. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe a/alebo na základe Zmluvy, alebo súvisiace s týmito VOP a/alebo so Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

   2. Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu vzniknutého na základe Zmluvy a/alebo týchto VOP alebo súvisiaceho so Zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Zmluvy a/alebo VOP sa Kupujúci a Predávajúci pokúsia prednostne riešiť dohodou. Ak k dohode nedôjde, bude spor s konečnou platnosťou rozhodovaný slovenským súdom na základe pravidiel miestnej, vecnej a funkčnej príslušnosti podľa Civilného sporového poriadku, ak nie je v Zmluve, alebo platnými právnymi predpismi (vrátane medzinárodných právnych predpisov) určené inak.

    

   XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

    

   1. Tieto VOP v platnom znení platia po celú dobu platnosti a účinnosti právneho vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim založeného Zmluvou, a aj po ich skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov, ktoré z nich vyplývajú. VOP možno v takomto prípade meniť len s výslovným súhlasom oboch Zmluvných strán, ak nie je platnými právnymi predpismi určené inak. Platne uzavretá Zmluva sa spravuje VOP platnými v čase jej uzavretia.

   2. Predávajúci je oprávnený jednostranne VOP zmeniť, za predpokladu, že tým nie je dotknutý bod 14. týchto VOP. Predávajúci oznamuje zmeny VOP ich zverejnením na Webovom portáli, aspoň 15 (pätnásť) Dní vopred. Dôvody pre zmenu VOP sú najmä (i) zmena príslušných právnych predpisov alebo požiadavky príslušných orgánov, alebo (ii) zmena externých faktorov, ktoré ovplyvňujú dodanie Tovaru.

   3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Reklamačný poriadok.

   4. Všeobecným orgánom trhového dozoru pre ochranu spotrebiteľa na vnútornom trhu je podľa zákona č. 128/2002 Zb. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

    

   Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

   Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

   so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

   Slovenská republika

   Odbor výkonu dozoru, tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23, tt@soi.sk

   Odbor ochrany spotrebiteľa, tel. č. 02/58 27 21 86

   http://www.soi.sk,

   https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi