Visszaküldési politika

VISSZATÉRÉSI SZABÁLYZAT

MAGENTA SHOP, sro

Üzlet: KIDDY IN THE CITY

Székhely: Hlavná 11/23, 917 01 Trnava, Szlovák Köztársaság

IČO: 50 311 450, ÁFA-szám: 2120272957, ÁFA-azonosító SK2120272957

A Nagyszombati Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába bejegyzett társaság, Szakosztály: Sro, Beillesztési szám: 37706/T

Telefonszám: +421 911 367 656

Email: info@kiddyinthecity.com

Banki kapcsolat: UniCredit Bank Csehország és Szlovákia, as

SWIFT BIC: UNCRSKBX

Számlaszám készpénz nélküli fizetéshez (IBAN): SK3511110000001287997008

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. A reklamációs eljárás általánosan szabályoz minden, az Eladó és a Vevő közötti jogviszonyt, a Vevő minőségi, hiányossági és hiányossági panaszának benyújtása és feldolgozása során. az Árukkal kapcsolatban . A Vevőt kizárólag az Eladó által átadott Áru meghibásodása vagy hiányossága esetén jogosult reklamálni.

 2. A reklamációs eljárás az Általános Szerződési Feltételek, valamint az Eladó és a Vevő között létrejött Szerződés szerves részét képezi.

 3. A jelen formanyomtatványon szereplő reklamációs eljárás minden Reklamáció esetére érvényes, kivéve, ha különleges jótállási feltételek egyeztetése történt, vagy ha külön jogszabály másként nem rendelkezik.

 4. Jelen Reklamációs Szabályzat elsősorban azokra a Vevőkre vonatkozik, akik természetes személyek - a vonatkozó jogszabályok értelmében Fogyasztók. Vállalkozó Vásárló esetén a jelen Panaszeljárás ennek megfelelően irányadó a reklamációs eljárásra, elsősorban a Vállalkozókra vonatkozó rendelkezések tekintetében.

 5. Az Eladó Vevővel szembeni felelősségére, valamint a Vásárlót megillető hibákért való felelősségre vonatkozó jogaira a Vevő - Fogyasztó esetében a jelen reklamációs eljárás V. pontja, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. Szlovák Köztársaság, különösen a Polgári Törvénykönyv, a Fogyasztóvédelmi Törvény, a Távértékesítés fogyasztóvédelmi törvénye és egyéb általánosan kötelező jogszabályok vonatkozó rendelkezései szerint. Az Eladó Vevővel szembeni felelősségére, valamint a Vásárlót megillető hibákért való felelősségi jogaira Vevő - Vállalkozó esetében a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályai az irányadók, így különösen a Vevőt megillető hibákért való felelősségre vonatkozó rendelkezések az irányadóak. Kereskedelmi törvénykönyv és egyéb általánosan kötelező érvényű jogszabályok.

II. HOGYAN KELL KÖVETELNI

 1. A vevő a kifogásolt tény megismerését követően haladéktalanul, de legkésőbb a jótállási idő lejártáig köteles reklamációt tenni a jelen reklamációs szabályzat VI.

 2. A Vevő jogosult írásban panaszt tenni az alábbi módok egyikén:

 1. elektronikus úton (e-mailben) az info@kiddyinthecity.com címre vagy

 2. írásban a következő címre: MAGENTA SHOP, sro, KIDDY IN THE CITY üzlet, melynek székhelye: Hlavná 11/23, 917 01 Trnava, Szlovákia

 1. A panasznak minősítettnek kell lennie, azaz a Panaszból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ki terjeszti elő, mit kér, és azt haladéktalanul alkalmazni kell a jelen Panaszszabályzat 2.1. pontja szerinti határidőn belül.

 2. A Vevő a Panaszban különösen az azonosító adatait és a hivatkozott tény részletes leírását (a reklamáció indoklását), valamint a hiba elhárításával és a jogorvoslat végrehajtásával kapcsolatos követelményeit köteles feltüntetni. A Vevő saját érdekében köteles a Panaszhoz csatolni minden olyan okiratot, amely az általa állított tényeket bizonyítja.

III. PANASZI ELJÁRÁS

 1. Távoli kommunikáció útján (tehát nem személyesen) történő reklamáció esetén az Eladó haladéktalanul kézbesíti a Vevőnek a reklamációról szóló visszaigazolást; ha az Igény benyújtásáról szóló ilyen visszaigazolást nem lehet azonnal kézbesíteni, akkor azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Igény benyújtására vonatkozó dokumentummal együtt kézbesíteni kell; az Igény alkalmazásának visszaigazolását nem kell kézbesíteni, ha a Vevőnek lehetősége van az Igény alkalmazását más módon bizonyítani.

 2. A Vevő köteles az Eladó felé a panasz kezeléséhez szükséges együttműködést biztosítani.

 3. A Vevő-Fogyasztó panaszát főszabály szerint haladéktalanul, összetett esetekben legkésőbb a Panasz benyújtásától számított 3 (három) munkanapon belül, indokolt esetben, különösen, ha a Panasz komplex elbírálása szükséges, elbíráljuk, legkésőbb a Panasz benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül. Az Eladó a reklamáció benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül, de legkésőbb a reklamáció kezeléséről szóló okirattal együtt írásbeli okiratot ad ki a Vevő részére a panasz kezeléséről, ha a kezelésének határideje attól a naptól kezdődött, amikor a Panasz tárgyát az Eladó átvette.

 4. A Vevő - Vállalkozó panaszait általában 60 (hatvan) munkanapon belül kezelik. Az Eladó a panasz kezeléséről a Vevő részére írásos dokumentumot állít ki, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 60 (hatvan) munkanapon belül.

IV.  A KÖVETELÉS KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSA

 1. Az Eladó folyamatosan tájékoztatja a Vevőt a feldolgozás menetéről, valamint a Panasz kezelésének módjáról.

 2. Panaszkezelés a reklamációs eljárás lezárását jelenti az alábbi módok valamelyikén: (i) a Panasz teljes egészében vagy részben a Vevő Panaszban megfogalmazott követelményei szerint, vagy (ii) más megfelelő módon, vagy (iii) a Panasz indokolt elutasításával.

 3. Vevő - Fogyasztónak joga van a Panasz ésszerű és megfelelő alkalmazásával összefüggő, szándékosan felmerült költségek megtérítésére, ezt a jogát legkésőbb a reklamációs eljárás befejezésétől számított 1 (egy) hónapon belül kell az Eladónál gyakorolni, ellenkező esetben a jog lejár. A Vevőt - Vállalkozót semmilyen körülmények között nem illeti meg ilyen jog.  Vevő-Vállalkozó reklamációja esetén a Panasz érvényesítésének költségei (pl. postaköltség) minden esetben a Vevő-Vállalkozót terhelik.

V. HIBAFELELŐSSÉG

 1. Az Eladó felelősséggel tartozik a Vevő felé azokért a hibáiért, amelyek az Áru Vevő általi átvételekor jelentkeznek. Az alacsonyabb áron értékesített termékek esetében az Eladó nem vállal felelősséget olyan hibákért, amelyekért alacsonyabb áron alkudtak ki.

 2. Ha az Áru eltávolítható hibájáról van szó, a Vevőnek jogában áll követelni (i) az Áru ilyen hibájának ingyenes, kellő időben és megfelelő kijavítását, vagy (ii) az Áru hibájának kicserélését. az Árut más megfelelő árura, vagy ha a hiba csak az Áru egy részét érinti, akkor ezen alkatrész cseréjét, ha az Eladót az Áru Árához vagy a hiba súlyosságához képest aránytalan költségek nem terhelik. Az Eladó a hiba elhárítása helyett jogosult a hibás Terméket hibátlanra cserélni, ha ez a Vevő számára komoly nehézséget nem okoz.

 3. Ha az Áru olyan hibájáról van szó, amely nem távolítható el, és amely megakadályozza az Áru hibátlan áruként való megfelelő használatát, a Vevőnek jogában áll (i) az Árut más megfelelő árura cserélni, vagy jogosult (ii) hogy elálljon a Szerződéstől. Ugyanilyen jogok illetik meg a Vevőt abban az esetben is, ha a hibák eltávolíthatók, de a Vevő a hiba kijavítás utáni újbóli megjelenése vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja megfelelően használni az Árut. Egyéb nem eltávolítható hiba esetén a Vevőnek joga van az áru árából ésszerű engedményre.

 4. A Vevő jogosult eldönteni, hogy a szóban forgó kellékszavatossági jogok közül melyiket érvényesíti, míg a Vevő köteles döntéséről az Eladót a reklamáció benyújtásával egyidejűleg, vagy a reklamáció érvényesítését követően szükségtelen késedelem nélkül értesíteni, hogy az Eladó meghatározhassa a Követelés kezelésének módját.

 5. Az Eladó nem vállal felelősséget az Áru azon hibáiért, amelyek (i) nem rendeltetésszerű használat, gondozás, tárolás, kezelés, karbantartás, Vevő beavatkozása, vagy az Áru mechanikai sérülése miatt keletkeztek, (ii) amelyekről a Vevő akkor tudott, amikor az Áruk átvétele, ill kifejezetten figyelmeztetésben részesült, (iii) amelyre az Árból kedvezményt biztosítottak, (iv) az Áru normál használatából eredő, természetes anyagváltozások következtében fellépő normál kopása okozta, (v) amelyek az Áru természetéből adódnak, amelynek élettartama (funkciója) rövidebb használati időtartamra korlátozódik, (vi) használt Áru esetében a használatból vagy elhasználódásból eredő hibákra, (vii) a Vevő által okozott hibákra , amelyet jogosulatlan és szakszerűtlen beavatkozás, vagy (viii) vis maior (természeti jelenségek, áradások, jégeső stb.) okozott.

 6. Vevő – Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a reklamációs eljárás jelen cikke nem vonatkozik rá. Az Áru hibáiért való felelősségi jogának gyakorlásához Vevő - Vállalkozó esetében a Kereskedelmi Törvénykönyv, vagy egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI. GARANCIA

 1. Amennyiben a vásárolt Áru hibás, a Vevőnek jogában áll reklamálni a Szerződés megsértéséből adódó hibát az adott Áru szavatossági ideje alatt. A jótállási idő 24 (huszonnégy) hónap, ha a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai nem írnak elő rövidebb jótállási időt bizonyos típusú árukra.

 2. A jótállási idő az Áru Vevő általi átvételének napjától kezdődik. Ha az Áruk több részből állnak, amelyeket egymás után szállítanak ki, az időszak az Áru Vevő általi utolsó leszállításának napjától kezdődik.

 3. A Vevő kérésére az Eladó írásos jótállást (jótállási jegy) köteles adni. Ha a dolog természete ezt lehetővé teszi, akkor a jótállási jegy helyett elegendő az Áru vásárlását igazoló bizonylat kiállítása.

 4. Az Áru hibáiért való felelősségi jogok, amelyekre a jótállási idő vonatkozik, elévülnek, ha azokat a jótállási időn belül nem gyakorolták.

VII. ALTERNATÍV VITÁS RENDEZÉS

A Vevő, aki természetes személy - Fogyasztó, jogosult az Eladóhoz helyesbítési kérelmet fordulni, amelyet az Eladó székhelye címére vagy az info@kiddyinthecity.com e-mail címre küldött, ha az nem elégedett azzal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó egyébként megsértette a jogait. Ha az Eladó a helyesbítési kérelemre elutasító választ ad, vagy annak elküldésétől számított 30 (harminc) napon belül nem válaszol, a Vevőnek jogában áll alternatív vitarendezési szervhez fordulni a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően annak érdekében, hogy védi fogyasztói jogait törvény az alternatív vitarendezésről  és törvényben meghatározott eljárással próbáljon megegyezésre jutni a vita rendezésében. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik a 20,00 eurót meg nem haladó számszerűsíthető értékű vitákra. Az alternatív vitarendezés csak a Vevő-Fogyasztó és az Eladó között a Szerződésből eredő vagy a Szerződéshez kapcsolódó vitákra vonatkozik. A fogyasztói jogviták alternatív megoldásának tárgya:

Szlovák Kereskedelmi Felügyelet

Központi Felügyelőség

Nemzetközi Kapcsolatok és Fogyasztói Viták Alternatív Megoldásának Osztálya

székhely: Bajkalská 21/A, pp 29, 827 99 Bratislava 27, Szlovákia

email: ars@soi.sk , adr@soi.sk

mivel további információk a címen érhetők el https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi , vagy a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési szervezetek listáján (a lista) bejegyzett illetékes jogi személy elérhető a honlapon https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 ). Elektronikus úton kötött szerződés esetén a vevő a honlapon elérhető online vitarendezési platformot használhatja a vita alternatív megoldására. http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Az Eladó és a Vevő alternatív vitarendezéssel kapcsolatos minden egyéb jogára és kötelezettségére az alternatív vitarendezésről szóló törvény rendelkezései az irányadók.

VIII. PANASZOK ÉS KEZDEMÉNYEZÉSEK

 1. A jelen Panaszkezelési Eljárás feltételeit megfelelően alkalmazni kell a Vevő panaszainak és javaslatainak kezelésének módjára és eljárására.

 2. A Vevő az Eladóhoz intézett írásbeli panaszával vagy kezdeményezésével élhet az alábbi módok egyikén:

 1. elektronikus úton (e-mailben) az info@kiddyinthecity.com vagy a címre

 2. írásban a következő címre: MAGENTA SHOP sro, KIDDY IN THE CITY áruház, székhelye: Hlavná 11/23, 917 01 Trnava, Szlovákia.